Općina Virje

Novosti


Natrag

Natječaj za radno mjesto odgojitelja / odgojiteljice

 • Novosti
 • Objavljeno: Ponedjeljak, 16. studenoga 2015.

#

Na temelju članka 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zrno“ Virje, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta odgojitelja/odgojiteljice– 2 izvršitelja/ice,  na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Uvjeti:

 • VŠS odgojitelj/ica predškolske djece
 • položen državni stručni ispit

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis sa opisom dosadašnjih radnih mjesta,
 • diplomu kao dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu – presliku uvjerenja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • domovnicu (preslika)
 • potvrda ili druga isprava o radnom iskustvu ili preslika radne knjižice uključujući stranice o radnom iskustvu
 • izjava da ne postoji zapreka za obavljanje poslova iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (izjava mora obuhvatiti sve slučajeve iz navedenog članka a obrazac izjave može se preuzeti na internetskim stranicama općine Virje www.virje.hr)

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako izabrani kandidat ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Dječji vrtić će za odabranog kandidata sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, provjeriti dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Općine Virje www.virje.hr a objavit će se i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Zrno” i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave poslati  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj“, na adresu: Dječji vrtić „Zrno“ Virje, Trg Stjepana Radića 1, 48326 Virje.

Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Zrno“ zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti nijednu prijavu odnosno poništiti javni natječaj.

Svi kandidati će biti pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.

DJEČJI VRTIĆ „ZRNO“ VIRJE

OBRAZAC IZJAVE

 

Skip to content