Općina Virje

Transparentnost rada


Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13. i 85/15., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Koprivničko – križevačka županija tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Općini Virje omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – «Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenica za informiranje Općine Virje:

Kristina Filipović, dipl. pr.

Sjedište: Đure Sudete 10, 48 326 Virje

e-mail: kristina.filipovic@virje.hr

tel: 048 897 680

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (.pdf)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Skip to content