Općina Virje

Javna nabava


Javna nabava

Postupci nabave radova, roba i usluga u Općini Virje provode se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Pravilnikom o jednostavnoj nabavi i stvaranju ugovornih obveza u Općini Virje.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html

Skip to content