Općina Virje

Transparentnost rada


Sudjelovanje zainteresirane javnosti – Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o koeficijentima za obračun plaće JUO 2024.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika JUO Virje 2023

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja proračuna

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o općinskim porezima

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Virje za razdoblje 2022. – 2028.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge na području Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu na području Općine Virje

Savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja MKO

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Virje 2021.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća 2021.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad predsjednika OV 2021

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenje Odluke o naknadi za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika Općine Virje

Skip to content