Općina Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti – Virje


Savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja MKO

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG  KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

OBRAZLOŽENJE

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, Općinsko vijeće Općine Virje je, u siječnju 2018. godine, donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te njene izmjene i dopune u listopadu iste godine (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 3/18 i 20/18).

U „Narodnim novinama“ br. 84 od 6. rujna 2019. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koja stupa na snagu 14. rujna 2019. godine uz izuzetak članka 7. kojim se dopunjuje članak 18. važeće Uredbe za koji je stupanje na snagu utvrđeno sa 1. siječnja 2020. godine.

Prethodno navedenim Izmjenama i dopunama Uredbe jedinicama lokalne samouprave utvrđen je rok od 3 mjeseca za usklađenje važećih Odluka na način da se istima:

  • korisnici javne usluge razvrstaju u dvije kategorije: 1. kategorija kućanstvo, u što spadaju korisnici koji koriste nekretninu za stanovanje (stalno ili povremeno) i 2. kategorija koja obuhvaća korisnike koji obavljaju djelatnost i koja je dodatno podijeljena u sedam potkategorija prema djelatnostima
  • odredi iznos obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo te sam način izračuna i određivanja te cijene, umjesto odredbi o cijeni obvezne minimalne javne usluge kako je bilo propisano u Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17)
  • dorade odredbe o ugovornoj kazni uvođenjem ograničenja iznosa ugovorne kazne najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika u koju je razvrstan i koja mora biti sadržana u Odluci JLS
  • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika odrede na način da isto bude primjereno potrebi pojedinog korisnika pri čemu se ne smije propisivati obveza korištenja spremnika određenog volumena kao ni primjerenost potrebe ocjenjivati temeljem površine ili obujma nekretnine
  • uvede odredba kojom se utvrđuje da se cijena obvezne minimalne javne usluge određuje na način da je ista jedinstvena na području pružanja usluge za kategoriju kućanstvo kao i da je jednaka za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije
  • preciznije dorade odredbe vezane uz obračun cijena javne usluge.

Osim navedenih dijelova za koje proizlazi obveza usklađenja važećih akata jedinica lokalne samouprave, Izmjenama i dopunama Uredbe dopunjuju se i odredbe koje se odnose na Poslovanje davatelja usluge (članak 18. čije se stupanje na snagu prolongira do 01. siječnja 2020.) na način da se propisuje kako će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) financirati troškove sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada čiji se tokovi sastoje pretežito od otpadne ambalaže, a kojeg je davatelj javne usluge preuzeo od korisnika usluge, s time da se financiranje navedenih troškova obavlja temeljem ugovora Fonda i davatelja javne usluge kojim se određuju uvjeti sakupljanja i predaje reciklabilnog komunalnog otpada.

Slijedom obveze koja proizlazi iz Izmjena i dopuna Uredbe Jedinstveni upravni odjel Općine Virje je pristupio izradi Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojim se predlažu Izmjene i dopune koje proizlaze kao obveza usklađenja sa odredbama izmijenjene Uredbe pri čemu su odredbe koje su vezane uz određivanje iznosa obvezne minimalne javne usluge vezane uz ispunjenje ključnih preduvjeta.

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13 i 85/15) u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s područja Općine Virje s Nacrtom prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, a time i pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga provodi se javno savjetovanje.

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU RADI PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

ZAPOČINJE 22. studenoga 2019. godine te

ZAVRŠAVA zaključno s danom  17. prosinca 2019. godine

koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga

MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJAJU SE NA ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE:

opcina@virje.hr

Važeći akti

Skip to content