Općina Virje

Plan nabave u 2013. godini


Plan nabave u 2013. godini

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinski načelnik Općine Virje dana 10. siječnja 2013. donio je

PLAN NABAVE u 2013. godini

I.

U skladu s Proračunom Općine Virje za 2013. godinu i Projekcijama Proračuna Općine Virje za 2014. i 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/12) utvrđuje se Plan nabave u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan).

II.

Evidencijski broj nabave Naziv i opis predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave Način nabave i vrsta ugovora Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora
01/13 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ostalih površina na području Općine Virje 300.000,00 otvoreni postupak javne nabave, ugovor o javnoj nabavi I-IV 1 godina
02/13 Uređenje ulice Ivana Gundulića 400.000,00 otvoreni postupak javne nabave, ugovor o javnoj nabavi IX-XII 1 godina
03/13 Uređenje pješačkih staza 300.000,00 otvoreni postupak javne nabave, ugovor o javnoj nabavi VI-XII 1 godina
04/13 Izgradnja mrtvačnice u Hampovici 300.000,00 otvoreni postupak javne nabave, ugovor o javnoj nabavi VI-XII 1 godina

III.

U vrijednosti do 70.000,00 kuna planira se nabava redovito ili prema ukazanoj potrebi izravnim ugovaranjem ili putem narudžbenice za sljedeće robe, radove i usluge:

 1. nadzor nad uređenjem ulice I. Gundulića u Virju,
 2. nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića,
 3. nadzor nad izgradnjom mrtvačnice u Hampovici
 4. uređenje ulice A. Starčevića,
 5. sanacija smetlišta „Hatačanova“,
 6. uređenje Zavičajnog muzeja,
 7. uređenje tržnice u Virju,
 8. izrada dokumenata prostornog uređenja,
 9. uređenje „Fratrovca“ – izrada dokumentacije,
 10. uređenje „Fratrovca“ – pripremni radovi,
 11. izgradnja i nadzor nad izgradnjom sekundarnog vodovoda
 12. usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Šemovcima,
 13. usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Donjim Zdjelicama,
 14. usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Hampovici,
 15. usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Miholjancu,
 16. usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Rakitnici,
 17. usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Virju,
 18. ugostiteljske usluge,
 19. uredska oprema i namještaj,
 20. komunikacijska oprema,
 21. oprema za održavanje i zaštitu,
 22. uređaji i oprema za ostale namjene,
 23. knjige,
 24. usluge telefona, računalne, intelektualne i osobne usluge,
 25. usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
 26. usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija mostova,
 27. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada,
 28. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje uredske opreme,
 29. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete,
 30. oprema javne i dekorativne rasvjete,
 31. oprema javnih površina i ostala urbana oprema,
 32. oprema za potrebe komunalnog pogona,
 33. hortikulturno uređenje,
 34. usluge promidžbe i informiranja, objave oglasa i slično,
 35. uredski pribor, poklon paketi, pretplate,
 36. materijal, namirnice, sredstva za čišćenje,
 37. geodetske usluge,
 38. nabava i postava prometnih znakova i ogledala,
 39. nabava sitnog inventara,
 40. ostale nespomenute usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture.

IV.

Nabava sukladno ovom Planu započinje pisanom Odlukom Općinskog načelnika osim za nabave iz točke III. ovog Plana koje se odnose na redovno poslovanje.

V.

Utvrđeni Plan usklađivat će se tijekom godine u skladu s mogućnostima i potrebama Općine Virje kao naručitelja.

VI.

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Općine Virje za 2013. godinu.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-08/13-01/01
URBROJ: 2137/18-13-1
Virje, 10. siječnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok v.r.

Dopuna plana nabave

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinski načelnik Općine Virje dana  2. srpnja 2013. donio je

 

 DOPUNU PLANA NABAVE  u 2013. godini

 I.

U Planu nabave u 2013. godini KLASA: 400-08/13-01/01, URBROJ: 2137/18-13-1 od 10.01.2013. u točci II.  iza nabave sa Evidencijskim brojem 1/12 dodaje se:

Evidencijski broj nabave Naziv i opis predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave Način nabave i vrsta ugovora Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora
02/13 Adaptacija općinske zgrade 250.000,00 otvoreni postupak javne nabave, ugovor o javnoj nabavi III-IX 30 dana

Dosadašnji evidencijski brojevi 2/13, 3/13 i 4/13  postaju 3/13, 4/13 i  5/13.

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 400-08/13-01/01
URBROJ: 2137/18-13-2
Virje,  2. srpnja 2013.

 OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok v.r

Skip to content