Općina Virje

Javni pozivi


Porez na nekretnine

Objavljeno: Nedjelja, 09. travnja 2017.

Zatvoren,

Rok za predaju: 01. siječnja 2018.

Obveza uvođenja poreza na nekretnine
Prema članku 20. stavku 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Virje, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.
Porez na nekretnine uvodi se od 1.1.2018. godine, a ukida se komunalna naknada s danom 31.12.2017. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:
– da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),
DA SE NEKRETNINOM SMATRA:
1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
3. garažni prostor,
4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja
– DA SE NE SMATRAJU NEKRETNINAMA – KAO PREDMETOM OPOREZIVANJA:
1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),
2. privremene građevine
3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura
– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.
Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je  da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave). Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina dobivenim od državnih institucija, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.
Temeljem svega navedenog, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Virje – stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih te ostalih prostora bez namjene, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta da radi ustrojavanja i vođenja EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA I POREZNIM OBVEZNICIMA PLAĆANJA NA NEKRETNINE, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, dostave podatke  o poreznim obveznicima i o nekretnini na priloženim OBRASCIMA najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine, u Općinu Virje, osobno, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina@virje.hr

 

Pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Virje (telefon 897 053, e-mail: opcina@virje.hr

 

Obrasci za dostavu podataka:

POREZ NA NEKRETNINE – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

POREZ NA NEKRETNINE – POSLOVNI PROSTOR

POREZ NA NEKRETNINE – STAMBENI PROSTOR

Skip to content